+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับเรา

ห้องปฎิบัติการวิจัย “พื้นผิวและรอยต่อ”
(Laboratory for Interface and Surface Characterization: ISC)

“หากสนใจเป็นส่วนหนึ่งในทีมพร้อมทุนการศึกษา สมัครเข้าศึกษาได้ที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.”

https://iadmission.kmutt.ac.th/afford/scholarship

แนวทางการดำเนินงานวิจัยของห้องปฏิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ (Interface and Surface Characterization Laboratory – ISC) หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) มุ่งเน้นการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ โดยให้ความสำคัญการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น โซลาร์เซลล์ต้นแบบระดับห้องปฎิบัติการ โดยอาศัยข้อมูลทางทฤษฎีเชิงคำนวนขั้นสูง เช่น ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น (Density Functional Theory: (DFT+U)) เพื่อทำนายคุณสมบัติของวัสดุ และแก้ไขปัญหาการจำลองระบบที่มีการแยกพลังงานและการมีอิเล็กตรอนซ้อนทับกันในวงโคจรเดียวกัน

        ผลการปรับเปลี่ยนพื้นผิว สู่การออกแบบการทดลองอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ร่วมกับเทคโนโลยีการตกสะสมวัสดุระดับอะตอม (atomic layer deposition: ALD) การเตรียมฟิล์มออกไซด์ด้วยลำอิเล็กตรอน (electron-beam deposition)  เพื่อให้ได้ชิ้นงาน และพื้นผิวที่มีคุณภาพสูง

January 27, 2024
January 27, 2024
การบรรยายสัมมนา

ในการสัมมนาพิเศษเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ของโปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นั้น ห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

November 9, 2023
November 9, 2023
วิทยากรหลักในการประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นวิทยากรหลักในการประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (SDSE) ปี 2566 การประชุมนี้จะจัดขึ้นที่เมืองใหม่ไทเป...

November 3, 2023
November 3, 2023
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ เมืองซูโจว...