อาจารย์ มจธ. รับมอบทุนวิจัย มูลนิธิกระจกอาซาฮี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF) สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564

ในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ และหัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Sciences)ในโครงการวิจัยเรื่อง “ Synthesis and characterization on all-inorganic solar cell: Combined theoretical and experimental approach” เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน และพลักดันงานวิจัย รวมถึงผลงานวิจัยด้านวัสดุเพอรอฟสไกท์ และเทคโนโลยีเพอรอฟสไกท์ มจธ. ให้เห็นผลงานเชิงประยุกต์ สามารถใช้งานได้จริง และเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น