อาจารย์ มจธ. รับมอบทุนวิจัย มูลนิธิกระจกอาซาฮี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกอาซาฮี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้บริหารมูลนิธิกระจกอาซาฮี Mr.Takuya Shimamura (Chairman, The Asahi Glass Foudation (Japan)) และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (อธิการบดี มจธ.) คณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2564 โดยมีนักวิจัย/อาจารย์ที่ได้รับทุนจำนวน 7 ท่าน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ และหัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Sciences)ในโครงการวิจัยเรื่อง “ Synthesis and characterization on all-inorganic solar cell: Combined theoretical and experimental approach” เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน และพลักดันงานวิจัย รวมถึงผลงานวิจัยด้านวัสดุเพอรอฟสไกท์ และเทคโนโลยีเพอรอฟสไกท์ มจธ. ให้เห็นผลงานเชิงประยุกต์ สามารถใช้งานได้จริง และเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น