การบรรยายสัมมนา

ในการสัมมนาพิเศษเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ของโปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นั้น ห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้มีโอกาสต้อนรับศาสตราจารย์ อาร์. กีทา บาลากฤษณัม จากมหาวิทยาลัยเจน รัฐกานาทากา ประเทศอินเดีย ในการบรรยายพิเศษ “การจัดการข้อบกพร่อง (defects) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งการแยกเฟสในอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์แบบแทนเด็ม” การบรรยายในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ตั้งแต่ความสำคัญของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เปอรอฟสไกท์ และการควบคุมข้อบกพร่องโดยการบรรยายนั้นได้เน้นย้ำว่าเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญสำหรับการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากการเกิดข้อบกพร่อง และการแยกขั้นภายในอุปกรณ์เหล่านี้ การนำเสนอครอบคลุมถึงกลไกที่อยู่เบื้องหลังการเกิดข้อบกพร่องและการแยกขั้นในวัสดุเปอรอฟสไกท์ การวิจัยล่าสุด และกลยุทธ์ในการจัดการและควบคุมข้อบกพร่อง พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาและผลการทดลองที่เน้นถึงผลกระทบของการยับยั้งข้อบกพร่องต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์