วันนักประดิษฐ์ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

โดยในปีนี้ ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์และวิเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง: การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการทดลอง” ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เป็นตัวแทนทีมวิจัยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี