Congratulations

ผลการการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13 ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 (SPC 2021) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564


1. นายสมญา ทันสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
ผลงาน : การศึกษาการปรับเปลี่ยนชั้นขนส่งประจุอิเล็กตรอนโดยการใช้ชั้นดูดกลืนแสงร่วมในวัสดุเพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
Study and modification of the electron selective layer using dye-molecules in mesoscopic-structured perovskite solar cells