+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Physics, Mandalay 2018 (ICPM)”

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “An Analytical Approach to Perovskite Solar Cells Based on Different Charge Selective Layers” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Physics, Mandalay 2018 (ICPM)” ซึ่งจัดขึ้น ณ University of Mandalay, Myanmar ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ นี้เกี่ยวกับเรื่อง Nuclear Physics, […]

Read More →

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์และเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์สู่อุตสาหกรรม”

สืบเนื่องจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส​์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ (Center of Anvanced Materials for Printed Electronics and Sensor) ได้เชิญ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมโครงสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์และเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์สู่อุตสาหกรรม” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานของงานวิจัยเฉพาะทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์และเทอร์โมอิเล็กทริก […]

Read More →