+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

ศิษย์เก่า

ณัฏฐณิชา ปุณยหิรัญ (บีม)

บีม
  • ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • nuttanicha35b@gmail.com

ชนิกานต์ ศรีสำราญ (กานต์)

กานต์
  • ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • karn.bbr13@gmail.com

Karn’s research project:

อัญทริกา จิ๋ววิเศษ (มิ้ว)
Mill
  • ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • antharika.ch@outlook.com

Milk’s research project: