ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของบุคลากรในหน่วยวิจัย

ขอแสดงความยินดี

ห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นนท์ ทองโปร่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ในระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่ 9 พฤศจิการยน 2565 เป็นต้นไป