งานเชิดชูเกียรติประจำปี 2565 (มจธ.)

หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ และห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ที่ได้รับประกาศนียบัตร ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562 – 2564

KMUTT Honorary Awards 2019 – 2021