ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 2565

และในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟไกท์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการออกแบบและประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบเพอรอฟสไกท์ที่มีเสถียรภาพสูงในสภาวะร้อนชื้นของประเทศไทย