ผู้ทรงคุณวุติภายนอก

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญามหาบัฑิต) ในหัวข้อเรื่อง “การเคลื่อนที่ของประจุในเพอริลีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวขนส่ง” อิเล็กตรอนสำหรับเซลล์แสง อาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์

โดยมีนางสาวกัญญาภรณ์ ทับทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนองานในโครงงานดังกล่าวนี้