ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ นำโดย ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ และนักวิจัยในโครงการ ได้รับโอกาศและความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและงานวิจัยแนวหน้าระดับแนวหน้า (frontier research) ตลอดจนให้ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ต่างๆ