รางวัลผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลและเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอสไกกท์ ได้เข้าร่วมรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์”