งานแถลงข่าวรางวัลวิจัยแห่งชาติ วช 2563

งานแถลงข่าวรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2563

ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ (รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ประจําปีงบประมาณ 2563” และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  สาขา “วิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์”