ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ห้องปฏิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561

0_28 (Copy)