เปิดรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship)

สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาติดต่อ :

ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์       อีเมล : nopporn.ruj@kmutt.ac.th     โทร : 02-4708803