ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2562

รางวัลวิทยานิพนธ์ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ เรื่อง ในสาขาวิชาการต่างๆ รวม ๑๒ สาขาวิชาการ

ในการนี้ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก

  • วิทยานิพนธ์เรื่อง : “การศึกษารอยต่อและการเคลื่อนที่ของประจุในเซลล์แสงอาทิตย์
    ออร์แกนิคแบบบัลเฮเทอร์โรจังชัน” (Interface and Charge Transport Studies in Organic Solar
    Cells Based on P3HT: PCBM Bulk Heterojunctions)
  • สำเร็จการศึกษาจาก : University of Delaware, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Ismat Shah
    (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)