+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

วันนักประดิษฐ์ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์และวิเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง: การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการทดลอง” ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เป็นตัวแทนทีมวิจัยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Read More →

อาจารย์ มจธ. รับมอบทุนวิจัย มูลนิธิกระจกอาซาฮี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF) สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 ในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ และหัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Sciences)ในโครงการวิจัยเรื่อง “ Synthesis and characterization on all-inorganic solar cell: Combined theoretical and experimental approach” เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน และพลักดันงานวิจัย รวมถึงผลงานวิจัยด้านวัสดุเพอรอฟสไกท์ และเทคโนโลยีเพอรอฟสไกท์ มจธ. […]

Read More →

Congratulations

ผลการการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13 ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 (SPC 2021) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 1. นายสมญา ทันสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ผลงาน : การศึกษาการปรับเปลี่ยนชั้นขนส่งประจุอิเล็กตรอนโดยการใช้ชั้นดูดกลืนแสงร่วมในวัสดุเพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ Study and modification of the electron selective layer using dye-molecules in […]

Read More →

ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ นำโดย ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ และนักวิจัยในโครงการ ได้รับโอกาศและความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและงานวิจัยแนวหน้าระดับแนวหน้า (frontier research) ตลอดจนให้ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ต่างๆ   

Read More →

รางวัลผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลและเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอสไกกท์ ได้เข้าร่วมรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์”  

Read More →

งานแถลงข่าวรางวัลวิจัยแห่งชาติ วช 2563

งานแถลงข่าวรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ (รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ประจําปีงบประมาณ 2563” และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2563 ณ […]

Read More →

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ห้องปฏิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561

Read More →

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2562

รางวัลวิทยานิพนธ์ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ เรื่อง ในสาขาวิชาการต่างๆ รวม ๑๒ สาขาวิชาการ ในการนี้ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก วิทยานิพนธ์เรื่อง : “การศึกษารอยต่อและการเคลื่อนที่ของประจุในเซลล์แสงอาทิตย์ ออร์แกนิคแบบบัลเฮเทอร์โรจังชัน” (Interface and Charge Transport Studies […]

Read More →

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม “The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy”

ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม “The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Furama Chiang Mai จ.เชียงใหม่      

Read More →