+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

งานเชิดชูเกียรติประจำปี 2565 (มจธ.)

หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ และห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ที่ได้รับประกาศนียบัตร ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562 – 2564 KMUTT Honorary Awards 2019 – 2021  

Read More →

BL 3.2a Photoemission spetrosopy

เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมานักวิจัยของห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ (Interface and Surface Characterization; ISC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าเยี่ยมชมระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ua:PES รวมถึงหาความร่วมมือการทำวิจัยร่วมในอนาคต ในโอกาศดังกล่าวนี้นักวิจัยได้มีโอกาศใช้แสงซินโครตรอนในย่านของ Ultra-Violet (VUV) (40 eV) เพื่อการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์บริเวณพื้นผิวของวัสดุโดยอาศัยเทคนิค Photoelectron Emission Spectroscopy (PES) และได้รับความรู้จาก ดร.รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร ในการวิเคราะห์หาค่า work function และค่า valence band maximum  ในวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกท์ประสิทธิภาพสูง […]

Read More →

ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 2565

และในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟไกท์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการออกแบบและประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบเพอรอฟสไกท์ที่มีเสถียรภาพสูงในสภาวะร้อนชื้นของประเทศไทย

Read More →

ผู้ทรงคุณวุติภายนอก

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญามหาบัฑิต) ในหัวข้อเรื่อง “การเคลื่อนที่ของประจุในเพอริลีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวขนส่ง” อิเล็กตรอนสำหรับเซลล์แสง อาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ โดยมีนางสาวกัญญาภรณ์ ทับทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนองานในโครงงานดังกล่าวนี้

Read More →

อาจารย์ มจธ. รับมอบทุนวิจัย มูลนิธิกระจกอาซาฮี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกอาซาฮี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้บริหารมูลนิธิกระจกอาซาฮี Mr.Takuya Shimamura (Chairman, The Asahi Glass Foudation (Japan)) และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (อธิการบดี มจธ.) คณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2564 โดยมีนักวิจัย/อาจารย์ที่ได้รับทุนจำนวน 7 […]

Read More →

Congratulations

ผลการการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13 ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 (SPC 2021) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 1. นายสมญา ทันสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ผลงาน : การศึกษาการปรับเปลี่ยนชั้นขนส่งประจุอิเล็กตรอนโดยการใช้ชั้นดูดกลืนแสงร่วมในวัสดุเพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ Study and modification of the electron selective layer using dye-molecules in […]

Read More →

ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ นำโดย ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ และนักวิจัยในโครงการ ได้รับโอกาศและความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและงานวิจัยแนวหน้าระดับแนวหน้า (frontier research) ตลอดจนให้ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ต่างๆ   

Read More →

รางวัลผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลและเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอสไกกท์ ได้เข้าร่วมรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง “ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์”  

Read More →

งานแถลงข่าวรางวัลวิจัยแห่งชาติ วช 2563

งานแถลงข่าวรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ (รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ประจําปีงบประมาณ 2563” และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2563 ณ […]

Read More →

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ห้องปฏิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561

Read More →