+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

รางวัลผลงานวิจัย 2567

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2567 ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน และผู้สนใจ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ อันกอปรด้วย 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2. รางวัลผลงานวิจัย 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ และ 4.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น บัดนี้ วช. ได้พิจารณาและอนุมัติรางวัลผลงานวิจัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. รางวัลผลงานวิจัย”ระดับดีมาก” จำนวน 10 รางวัล 2. รางวัลผลงานวิจัย”ระดับดี” จำนวน […]

Read More →

ตอบรับเชิญการนำเสนองานวิชาการ

Smart Device and Sustainable Energy 2023 ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้ตอบรับเข้าร่วมเพื่อร่วมนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิชาการทางด้านวัสดุเพอรอฟสไกท์ และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Smart Device and Sustainable Energy” ที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ณ ไต้หวัน ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุม https://2023.sdsemcut.com/about/welcome

Read More →

ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของบุคลากรในหน่วยวิจัย

ขอแสดงความยินดี ห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นนท์ ทองโปร่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ในระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่ 9 พฤศจิการยน 2565 เป็นต้นไป

Read More →

สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัย ณ ไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ได้เดินทางไปประเทศไต้หวันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ในการเพิ่มพูลประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ ในภาคการศึกษาใหม่นี้ และได้มีโอกาศเข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. Shun-Wei Liu, Colleage of Engineering, Ming Chi University of Technology, ประเทศ ไต้หวัน เพื่อหารือการทำวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยวิจัย และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัย optoelectronics รวมถึงได้รับคำแนะนำแนวทางการบริหารและจัดการการใช้เครื่องมือร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ในโอกาศนี้ ศาสตราจารย์ ดร. Shun-Wei […]

Read More →

ปฎิบัติงานวิจัยโดยใช้แสงซินโครตรอน

Beamline 3.2 Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy ภาพถ่ายขณะปฎิบัติงานวิจัยใช้แสงซินโครตรอน หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ และนักวิจัยในทีม ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร (นักวิทยาศาสตร์ประจำ Beam-line 3.2) ได้ให้ความรู้การวัด และการวิเคราะหฺ์พื้นผิวสารกึ่งตัวนำเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง (21%) ด้วยเทคเทค X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) ด้วยแสงซินโครตรอน ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 เพื่อศึกษาผลการปรับเปลี่ยนพื้นผิววัสดุเพอรอฟสไกท์สมัยใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงในปบริทบสภาพแวดล้อมในประเทศไทย

Read More →

งานเชิดชูเกียรติประจำปี 2565 (มจธ.)

หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ และห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ ที่ได้รับประกาศนียบัตร ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562 – 2564 KMUTT Honorary Awards 2019 – 2021  

Read More →

ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 2565

และในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟไกท์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการออกแบบและประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบเพอรอฟสไกท์ที่มีเสถียรภาพสูงในสภาวะร้อนชื้นของประเทศไทย

Read More →

ผู้ทรงคุณวุติภายนอก

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญามหาบัฑิต) ในหัวข้อเรื่อง “การเคลื่อนที่ของประจุในเพอริลีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวขนส่ง” อิเล็กตรอนสำหรับเซลล์แสง อาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ โดยมีนางสาวกัญญาภรณ์ ทับทอง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนองานในโครงงานดังกล่าวนี้

Read More →

อาจารย์ มจธ. รับมอบทุนวิจัย มูลนิธิกระจกอาซาฮี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกอาซาฮี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้บริหารมูลนิธิกระจกอาซาฮี Mr.Takuya Shimamura (Chairman, The Asahi Glass Foudation (Japan)) และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (อธิการบดี มจธ.) คณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2564 โดยมีนักวิจัย/อาจารย์ที่ได้รับทุนจำนวน 7 […]

Read More →

Congratulations

ผลการการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13 ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021 (SPC 2021) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 1. นายสมญา ทันสมัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ผลงาน : การศึกษาการปรับเปลี่ยนชั้นขนส่งประจุอิเล็กตรอนโดยการใช้ชั้นดูดกลืนแสงร่วมในวัสดุเพอรอฟสไกท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ Study and modification of the electron selective layer using dye-molecules in […]

Read More →