+66 (2) 470 8803 nopporn.ruj@kmutt.ac.th

อบรม Molecular Beam Epitaxy (MBE) เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เฟอร์มิ อินสตรูเมนท์ (เซี่ยงไฮ้) บจก., หนึ่งในบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีทางวัสดุระบบสุญญากาศที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในโลก, มุ่งเน้นให้คำแนะนำ การผลิตและการตรวจสอบวัสดุสองมิติ (2D) ผลิตภัณฑ์ของเบริษัทครอบคลุมสี่สาขาหลัก อันได้แก่ 1. เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์ขั้นสูง, 2. เทคโนโลยีอุณหภูมิต่ำ-ปานกลาง-สูง, 3. เทคโนโลยีพลาสมา, และ 4. เทคโนโลยีฟิล์มบาง ในการนี้ ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อได้เข้าเยี่ยมชม บ.เฟอร์มิ อินสตรูเมนท์ (เซี่ยงไฮ้) ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค Molecular Beam Epitaxy […]

Read More →

BL 3.2a Photoemission spetrosopy

เมื่อวันที่ 4-7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมานักวิจัยของห้องปฎิบัติการพื้นผิวและรอยต่อ (Interface and Surface Characterization; ISC) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าเยี่ยมชมระบบลำเลียงแสงที่ 3.2Ua:PES รวมถึงหาความร่วมมือการทำวิจัยร่วมในอนาคต ในโอกาศดังกล่าวนี้นักวิจัยได้มีโอกาศใช้แสงซินโครตรอนในย่านของ Ultra-Violet (VUV) (40 eV) เพื่อการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์บริเวณพื้นผิวของวัสดุโดยอาศัยเทคนิค Photoelectron Emission Spectroscopy (PES) และได้รับความรู้จาก ดร.รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร ในการวิเคราะห์หาค่า work function และค่า valence band maximum  ในวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ในเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกท์ประสิทธิภาพสูง […]

Read More →

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020

เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน 2563  ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ได้มีพิธีเปิดงาน  ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK, BOILEX ASIA, PUMPS AND VALVES ASIA 2020 โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และมีคุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน Informa Markets – ประเทศไทย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของสัปดาห์พลังงานที่ยั่งยืนของอาเซียน ในงานนี้ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี […]

Read More →

การใช้แสงซินโครตรอนกับผลึกเพอรอฟสไกท์

การศึกษาเสถียรภาพของวัสดุเพอรอฟสไกท์ด้วยแสงซินโครตรอน         ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นักวิจัย Farhad Azad ของหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.พินิจ กิจขุนทด (นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง) ในการใช้แสงซินโครตรอนร่วมศึกษาเสถียรภาพเชิงโครงสร้างของผลึกเพอรอฟสไกท์ในสภาวะเร้าทางแสง ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูบานใหม่สำหรับการใช้เครื่องมือขั้นสูงเพื่อเข้าใจโครงสร้างผลึกของวัสดุ ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาเสถียรภาพของวัสดุ และการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกท์ในประเทศไทย

Read More →

ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ นำโดย ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ และนักวิจัยในโครงการ ได้รับโอกาศและความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและงานวิจัยแนวหน้าระดับแนวหน้า (frontier research) ตลอดจนให้ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ต่างๆ   

Read More →

กิจกรรม KMUTT Open House 2020 ภายใต้แนวคิดสังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต

Introducing Perovskite Technology Dual-sputtering targets กิจกรรมเปิดบ้านคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด โดยนักเรียนผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับการเรียนการสอนจริงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมชมห้องปฏิบัติการ การแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา มจธ. ในการนี้หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ นำโดย ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ และนักวิจัยในทีม ร่วมกันแสดงผลงาน “วิทยาศาสตร์นาโนโซล่าเซลล์”

Read More →

ศึกษาดูงานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์

ศึกษาและเยี่ยมชมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกท์ Dr. Bin Fan กล่าวต้อนรับ เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์บนแผ่นรองรับ Suzhou GCL Nano Technology Co.,Ltd เมื่อวันที่ 5 ธันวาคาม 2562 ที่ผ่านมา หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ.ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์ และนักวิจัยในกลุ่มได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟไกท์ ณ Suzhou GCL Nano Technology Co.,Ltd พร้อมกับนักเรียนระดับบัณฑิต ของ Soochow University ประเทศจีน ในการนี้ […]

Read More →

สัมมนาเพอรอฟสไกท์

สัมมนาเรื่อง Metal Halide Perovskites at Nanoscale: Energy Harvesting from a Remarkable Nanocrystal System     สัมมนา และเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเพอรอฟสไกท์ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกับกลุ่มวิจัยเพอรอฟสไกต์ ได้เชิญ Prof. Dr. Jianyu Yuan จาก Soochow University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยายในหัวข้อ “Metal Halide Perovskites at […]

Read More →

10 th Sino-Thai work workshop

10th Sino-Thai workshop โดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของจีน (NSFC) และสำนักงานสภาการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการพลังงานทดแทนจีน – ไทยครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Southeast ที่เมืองหนานจิงเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น นักวิจัยผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์ระดับศาสตราจารย์ จากองค์กรเอเชีย – แอฟริกาและนานาชาติจากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของจีน ผู้อำนวยการ Zhang Lejun ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติของประเทศไทย คุณทิวา เงาวิจิตร ศาสตราจารย์ Ding Hui Chang นักวิชาการ ศาสตราจารย์ […]

Read More →